~ Kultursalongens visjoner ~

Borchgrewinck var dansk hoffkomponist d. 1632. Her ses noen av hans medmusikanter fra den tiden.

Ordet skal ha en framskutt posisjon i Kultursalongen...!


 

Ordene styrer verden. Sånn er det bare…” sa Olav H. Hauge en gang. Kultursalongen ønsker å fremme og vekke interessen for litteratur. I en støyende hverdag er det viktig å hegne om de lavmælte kunstuttrykk. Derfor vil ordet alltid vises særlig omsorg når vi innbyr til salonger.  


Poesi skal være tilgjengelig for alle

Hvordan kan det ha seg at det poetiske språket nærmest er usynlig i det offentlige og sosiale rom til tross for at samtidspoesien er preget av vitalitet, viser mangfold og vilje til fornyelse?

Kulturelt mangfold innbefatter poesiens rett til å uttrykke seg og være til stede i det sosiale og offentlige rom i likhet med andre kunstformer. At markedet legger økonomiske føringer for hvilke kunstuttrykk som har livets rett, er ikke akseptabelt. Derfor må poetisk litteratur gjøres tilgjengelig og synlig for alle – ikke bare for en litterær elite. Kunden etterspør ikke en ”usynlig” vare. Dessuten er poesien som kunstform, stedsløs. Fordi leserens møte med poesien prinsipielt kan finne sted hvor som helst, i motsetning til billedkunsten, som trenger et fysisk rom for at kunsten skal bli synlig, er poesien stort sett henvist til det private rom uten en sosial kontekst der folk kan møtes. Når lyrikken trer fram i det offentlige rom, blir det på andre institusjoners premisser i rollen av å være gjest.

Kultursalongen har til hensikt å styrke poesiens plass i det sosiale rom samtidlig som vi ønsket å aktualisere poesien for et større publikum. Det er viktig at lyrikk ufarliggjøres, at den framføres, at den høres, leses og synges om man ønsker å rekruttere nye lyrikkvenner. Og det ønsker Kultursalongen!


Å ”ta tida tilbake” skaper rom for viktige verdier  

I en særs oppjaget og hektisk hverdag hvor tid oppfattes som en ressurs vi disponerer, forbruker, utnytter eller sløser med, er det sjelden vi prioriterer det naturlige mellomrom av bare ”å få være”. Et fartspreget menneske sklir hele tiden omkring på andre arenaer enn sin egen og mister umerkelig evnen til å være til stede i det som er. Resultatet blir at våre gjøremål tillegges større verdi enn selve livet, i stedet for å verne om vår rett til ikke bestandig å være nyttig. Kultursalongen ønsker derfor å være en indre øy av tidløshet, en fellesarena for utvikling av nye bevissthetsformer utenfor tid. Opplevelsen av ro og tilstedeværelse skaper grunnlag for følelsen av nærvær som setter mennesket i stand til å samle nye krefter, la seg inspirere, overraske og glede. Å ta del i langsomhetens tid er å finne tilbake til seg selv, og det føles godt for kropp og sjel! Kanskje er det nettopp opplevelsen og utøvelsen av kunst og kultur som kan hjelpe oss å få tida tilbake!


Kultur er både skaping og gjendiktning – behovet for samhandling og kulturelt mangfold

Like lite som vi kan forlange at all kunst skal være kjent og kjær ved første møte, like lite kan vi kreve at alt skal være radikalt nytt. Derfor finnes det heller ingen absolutt motsetning mellom nyskaping og tradisjonsformidling. All kulturvirksomhet er også overlevering der vi bygger på allerede kjente uttrykk og legger til vår egen stemme. Det uttrykk som kun er et brudd, og som ikke bærer gårsdagens spor, finnes ikke. Det vil innebære total ikke-kommunikasjon. En nødvendig innsats for nyskaping må ikke fortrenge den gjenskaping og tradisjonsformidling som skjer til glede for både kunstnere, utøvere og publikum. Gjennom et kulturelt mangfold ivaretar man menneskets trang til å stå i kontakt med fortiden, samtidig som mennesket gis muligheten til vekst og utvikling gjennom nye uttrykk. En markedsstyrt kultur er en tilnærming til kulturfeltet som vil resultere i stagnasjon og ensretting.


For mangfold – mot ensretting

Også interesserte voksne må få mulighet til å lære og erkjenne annen kultur enn det som formidles gjennom fjernsynets uopphørlige underholdningstilbud. Slik blir de voksne også bedre oppdragere og samarbeidspartnere for barn og ungdom. Kultursalongen ønsker å tilrettelegge for kulturelt mangfold slik at kunst og kultur får gode vekstvilkår.


Åpen, inkluderende og fordomsfri formidlingsarena

Inkludering går ut på å fjerne barrierer for deltagelse og skape like muligheter for alle individer og grupper til å delta og bidra i et inkluderende fellesskap. Hver og en av oss må ta stilling til hvilket samfunn vi ønsker å skape og hvilke verdier som skal prege utviklingen i framtida. I vår iver etter å skape et godt mangfoldig samfunn er det viktig å se betydningen av og ivareta mangfoldet av kunstneriske uttrykk.


Totalopplevelsen gir oss en rikere sansning

Vår kulturelle ballast som bygger på erfaring, styrer oss mot bestemte typer sanseinntrykk fra omgivelsene. Ikke minst styrer den vår fortolkning av disse. I tillegg vil det være føringer tilknyttet selve øyeblikket som påvirker fokus og forståelse. Det er naturlig å være reservert overfor det som oppleves annerledes, men hvis vi konsekvent velger kjente og trygge kulturuttrykk, hemmes vår videre utvikling. Kultursalongen ønsker av den grunn å være en uforutsigbar møteplass som har til hensikt å utfordre fastlåste forestillinger, og by på spennende overraskelser som åpner opp for undring og nysgjerrighet, skaper kontraster og leder til ny kunnskap. I vårt møte med det fremmede må nye erfaringer utvikles. Evner vi det, vil totalopplevelsen av kjent og ukjent gi oss en rikere sansning over tid.