~ Ansvarlig politikk ta sikte på innfasing av andre energikilder ~

Vindkraftverk 1910, Hovindberget i Hernes, Elverum!

CO2-fangst, ENØK, fornybar energi, gasskraft, olje, tjæresand


Vi erkjenner at verdenssamfunnet i dag i stor grad er avhengig av de fossile energiressursene olje, gass og kull. Tilgangen på disse ressursene, i alle fall olje, har mest sannsynlig passert toppen: Årlige nyoppdagelser er mindre enn årlig forbruk, noe som avspeiles i prisen som øker i snitt med årene. Derfor må en ansvarlig politikk ta sikte på innfasing av andre energikilder, før behovet blir akutt. Av hensyn til klimabidraget fra disse energikildene har vi heller ikke tid til å vente på at de siste kildene går tomme.

Norges største politiske paradoks


Brenning av fossil olje, gass og kull utgjør hoveddelen av menneskehetens bidrag til klimaendringene. Fortsettelse av leting og nyutvinning må også av den grunn raskt erstattes av innsats for grønn energi, herunder ENØK. Oljepolitikken er det største hinderet for våre ambisjoner i miljøpolitikken, og utgjør Norges største politiske paradoks.

Gjør oljefondet til et framtidsfond


Miljøpartiet De Grønne ser det norske «oljefondet» som dypt problematisk på minst tre nivåer: Fondet er basert på klimaskadelig produksjon, fondet investeres i menneske- og miljøfiendtlig næringsliv og fondet setter opp spekulasjon i markedet som en løsning på framtidige utfordringer. Vi mener fondet bør brukes på grønn teknologi, grønne arbeidsplasser, på utviklingstiltak, miljøtiltak og helsearbeid, og at det bør underlegges langt strengere etiske regler enn i dag.

Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for:


1. Et 20 års moratorium mot leting etter nye olje- og gasskilder på norsk territorium.

2. Gradvis nedtrapping av eksisterende petroleumsvirksomhet på norsk sokkel; at statlige selskaper pålegges å følge opp dette også utenlands, herunder å trekke seg fra de verste påbegynte prosjektene som f.eks. tjæresandproduksjon i Canada.

3. Varig vern mot all petroleumsvirksomhet fra Lofoten og nordover, inkludert Barentshavet og Svalbard.

4. At staten skal bruke eierskapet i selskaper som StatoilHydro til å gå i front for ny energiteknologi.

5. Å skrinlegge alle planer om flere olje-, gass- eller kullkraftverk i Norge.

6. At utvikling av teknologi for CO2-fangst (CCS) blir overlatt til land som er tungt avhengige av fossile energikilder, mens Norge konsentrerer seg om de rene energikildene vi er rike på.

7. At «oljefondet» omdisponeres til investeringer innen energi, infrastruktur og grønt næringsliv i Norge, til internasjonal forskning innen klima- og miljøvennlig teknologi og økonomi, og til nødhjelp og utvikling i u-land.

8. At eksisterende utvinning av olje og gass pålegges å overkompensere for egne utslipp slik at virksomheten blir klimanegativ.